BENAUDIRA sluchový trénink pomáhá vyvážit centrální sluchové zpracovávání.

Pro tento účel se pro konkrétního klienta individuálně, podle jeho specifických potřeb, přizpůsobuje instrumentální hudba, zpěv a mluvené slovo do jedinečné tréninkové nahrávky.

Co je centrální sluchové zpracování?

Během slyšení se zvuky dostávají vnějším uchem a vnějším zvukovým zvukovodem přes ušní bubínek až do středního a vnitřního ucha. Zde se z nich stávají neuronové impulzy, které se sluchovými nervy dostanou do mozku, kde se zpracovávají. Cesta ze sluchového nervu do sluchového centra se nazývá centrální sluchové zpracování. Akustické stimuly jsou přenášeny různými mozkovými centry do auditivního kortexu.

Není "hotovo", dokud centrální sluchové zpracování v našem mozku nedoručí signály slyšeného a nepřemění je na smysluplnou informaci.

Navzdory zdravým zodpovědným strukturám může centrální sluchové zpracování fungovat neoptimálně, což vede k zkreslenému vnímání zvuků. To může zahrnovat příliš tiché nebo příliš hlasité slyšení zvuků, což ovlivňuje rozpoznávání informací a komunikaci ve shlucích zvuků. Optimalizace centrálního sluchového zpracování a spolupráce mozkových hemisfér se provádí tréninkem mozku, který zlepšuje vnímání a zpracování různých zvuků, včetně řeči, a pomáhá eliminovat nežádoucí sluchové vlivy.

Čtení a psaní - když myska zní jako myška a vál jako bál

Dyslexie, problémy s čtením a psaním, mohou mít různé příčiny. Neoptimální sluchové zpracování a vnímání mohou hrát klíčovou roli. Poruchy sluchového vnímání způsobují špatnou rozlišitelnost podobně znějících hlásek, což komplikuje učení pravopisu.

Možné příznaky problémů ve čtení a psaní /dyslexie způsobené narušeným sluchovým zpracováváním

1

Mnoho chyb v diktátě navzdory nácviku

2

Záměny podobně znějících hlásek

3

Pomalé, nesouvislé čtení

4

Těžkosti při učení se psaní

5

Problémy v porozumění řeči

6

Nejistota v syntaxi a gramatice

7

Těžkosti v rozdělování slov na slabiky

8

Těžkosti při zachycování některých hlásek ve slovech

9

Těžkosti při porozumění významu čteného textu

10

Nejistota v rozlišování krátkých a dlouhých hlásek

Poruchy v centrálním sluchovém zpracování mohou mnohými způsoby přispívat k problémům se čtením a psaním.

Nevyvážené vnímání různých frekvencí

Nevyvážené vnímání různých tónů může způsobit, že podobné hlásky znějí stejně. Děti s tímto problémem slyší hluboké tóny citlivěji než vysoké, což vede ke zvýšené hlasitosti okolních ruchů ve školním prostředí. To komplikuje porozumění učitelskému hlasu a vyžaduje od dětí aktivní naslouchání, což snižuje jejich schopnost soustředění.

Interakce s několika smyslovými systémy

Nerovnováha v tak důležitém smyslu jako je sluch, ovlivňuje také zpracovávání jiných smyslových podnětů. Celý systém vnímání, zpracovávání a využití vjemů se ocitá v nerovnováze. V takovém případě jsou ovlivněné také zrakové vjemy při čtení a psaní.

Nevyhraněná dominance ucha

Některé děti nemusí mít vyhraněné dominantní ucho nebo se dominance mezi ušima může střídat. Takovýto stav může vést k opožděnému vnímání sluchových podnětů, nebo k mísení pořadí slyšených hlásek či slabik.

Slyšení a co ho může rušit.

Subjektivní vnímání toho, co člověk slyší, může být rušené několika způsoby.  Něco slyší příliš slabě, něco příliš silně nebo nevyváženě.

Tinnitus

Tinnitus není jen nepříjemný zvuk v uších; je to výzva pro kvalitu života. Jeho vznik souvisí se zmatením neuronů v mozku. Naštěstí se objevuje naděje v podobě BENAUDIRA sluchového tréninku, moderní metody s nízkými náklady a minimálním časovým zatížením. Tato metoda cílí na vyvážení centrálního sluchového zpracování, což může být klíčové pro zmírnění tinnitu. Pilotní studie ukázaly až 75% úlevu u pacientů s oslabeným sluchem. BENAUDIRA sluchový trénink se stal pomocníkem lidem po celém světě, přinášející účinné výsledky. Informace o jednom z výzkumů v českém jazyce naleznete např. na webu České televize.

Poruchy centrálního slyšení / oslabené slyšení, nedoslýchavost

Sluchový trénink nedokáže pomoci v případě problémů s vnitřním a středním uchem (zápal, výtok), v tom případě je nutná medicinská léčba.  V mnoha případech je však nevyvážené centrální sluchové zpracování příčinou bolesti uší. I když je diagnostikována porucha ve vnitřním uchu, zlepšení centrálního sluchového zpracování může výrazně ovlivnit schopnost slyšení. Během studie tinnitu (2004-2005, Manfred Braig a Holger Raddatz) se prokázalo, že mnoho osob postižených sluchovými problémy bylo schopno po tréninku čistěji a lépe slyšet než předtím. Toto zlepšení bylo vnímáno jak subjektivně, tak  bylo měřitelné audiometrickými testy. Zlepšení slyšení trvalo taktéž po ukončení sluchového tréninku.

Hyperacusis – zvýšená sluchová citlivost

Poruchy sluchového zpracování a vnímání se projevují mnoha symptomy. Jde například o zaměnění podobně znějících hlásek nebo neschopnost odfiltrovat podstatné informaci od okolních ruchů. Z těchto důvodů se potom často stává, že informace správně zachycená uchem je nesprávně zpracována mozkem, a tak osoba přijme subjektivně jinou informaci. Akustický orgán jako takový není poškozený. Tréninkem mozku se může sluchové zpracování upravit do správných kolejí.

Řeč

Když někdo neslyší optimálně nebo nezpracovává slyšené zvuky správně, není schopný vnímat přesně to, co říká jeho komunikační partner. Taktéž není schopen kontrolovat, zda to, co říká, zní správně. To má dále důsledky v artikulaci a výslovnosti. Obojí může být způsobené narušeným fungováním sluchového zpracování. V tomto případě některé hlásky nejsou vůbec vyslovené, nebo jsou nahrazené jinými existujícími hláskami, např. "šola" místo "škola". Když si osoba daná slova nedokáže zapamatovat bezchybně, jejich správné pojmenování může být narušené.

BENAUDIRA sluchový trénink nabízí možnost zlepšit slyšení, sluchové zpracování a spolu s tím i porozumění a reprodukci řeči.

Při všech poruchách řeči mohou být kromě jiného přítomné také problémy, jako např. omezené pohyby úst / oromotorika (která je důležitá pro správné pohyby úst). Tyto problémy však nemohou být léčené přímo a jenom pomocí sluchového tréninku.

Omezení v řeči

Při vzniku problémů v řeči často hrají roly další faktory. Úspěchem může být úprava centrálního sluchového zpracování pomocí sluchového tréninku, a to tehdy, když pozitivně ovlivníme obě hemisféry. Tím vytvoříme základ pro plynulou řeč. Sluchový trénink může být dobrou pomocí taktéž při potížích, jako jsou zajíkání a afázie (která vzniká po úrazech, kranio-cerebrálním traumatu nebo encefalitidě). Pokud začínáte se sluchovým tréninkem, je potřebné provést testy sluchového zpracování. Po testech se ukáže, zda je potřebné aplikovat sluchový trénink.

Možná omezení v řeči

  • Potíže/opožděné osvojení řeči
  • Omezení v porozumění řeči
  • Potíže při tvorbě věty (syntax)
  • Komplikace v tempu a plynulosti řeči (zajíkání)

Možné příznaky omezeného sluchového zpracování s afázií

  • Zmatek ze slov
  • Zmatek ze zvuků
  • Problémy s porozuměním řeči
  • Potíže v tvorbě věty

Koncentrace a pozornost – ADD a ADHD

Lehká vyrušitelnost a problémy s koncentrací mohou být zapříčiněné nevyváženým sluchovým zpracováním. Pokud někdo vnímá vysoké a nízké frekvence v nerovnováze, za jistých okolností slyší ruchy a šumy hlasitěji než vyšší tóny.                                                                                                       

Co nám bere pozornost?

Děti například vnímají provoz blízko školy, kroky na schodišti nebo učitele ve vedlejší místnosti hlasitěji než učitele v jejich vlastní třídě. Navíc tyto děti vnímají řeč méně než např. ruchy způsobené pohybem noh ostatních dětí na zemi, hýbáním se na židličce nebo jejich vyrušováním. Ale právě na hlas učitele a spolužáků by měli upřít pozornost a koncentraci. Dospělí mají např. problém sledovat konverzaci v hlučném prostředí (kavárna), nebo koncentrovat se při telefonování na otevřeném pracovišti. Osoby s nevyváženým sluchovým zpracováním musí vynaložit mnohem více pozornosti, aby mohli selektovat a odfiltrovat okolní ruchy od důležitého mluveného obsahu. Tato nekonečná snaha se může lehce přeměnit na neustálý požadavek. 

U takto postižené osoby přechází přetažení do nedostatku koncentrace a lehké vyrušitelnosti!

Někteří též kompenzují svá přetažení aktivním nebo také agresivním chováním. Také to může mít fyzické následky, např. v podobě bolesti hlavy. Vyrovnání slyšení může u těchto lidí eliminovat mnoho příčin jejich vyčerpanosti. Pro děti je potom jednodušší vnímat hlas učitele. Potřebují méně energie na vnímání vyučovacích hodin. Taktéž postižení dospělí se mohou lépe koncentrovat na důležité akustické obsahy a filtrovat ruchy. Výsledkem je relaxace, která směřuje k delší době udržení pozornosti.

FAQ

Často kladené otázky

Proč je trénink individuální?

Každý člověk je individualita. Máme ověřeno, že nejlepší terapeutické výsledky dosahujeme právě s individuálně připravenou hudbou. Každý člověk proto musí před přípravou tréninkové hudby absolvovat vyšetření u vyškoleného sluchového trenéra. To obsahuje soubor diagnostických testů, které hodnotí schopnost slyšet a rozumět lidské řeči. Na základě získaných výsledků je připravena tréninková hudba na CD nebo pro speciální přehrávače.

Jak mohu poslouchat tréninkovou hudbu?

Máte dvě možnosti. Využít CD přehrávač nebo mobilní zařízení. Pro poslech tréninkové hudby na mobilním zařízení je třeba si stáhnou BENAUDIRA-Player App do vašeho mobilního zařízení z AppleStore resp z Google PlayStore.

Mimořádné případy při poslechu?

Při onemocněních, která ovlivňují sluch a slyšení, jako např. zánět středního ucha, prochladnutí, anebo tekutina ve středním uchu, doporučujeme po dobu nemoci poslech tréninkové hudby přerušit. V době dovolené poslech hudby nepřerušujte! Kontinuita a pravidelnost jsou pro úspěch tréninku velice důležité!

Jak dlouho trvá příprava hudby v Německu?

Po úvodním vyšetření následuje příprava hudby v Německu. Ta trvá zhruba 2-3 týdny.

Jak dlouho trvá vyšetření?

Základní vyšetření obvykle trvá 90 minut. Záleží na rozsahu úkonů a testech, které provádíme. U klientů s tinnitem a nedoslýchavostí je vyšetření zhruba o hodinu delší.

Může mou hudbu poslouchat i někdo jiný?

Tréninková hudba metody BENAUDIRA je připravena na základě výsledků testování, které nám zašle Váš sluchový trenér a je vždy individuálně připravena pro každého klienta. Je určena pro neuronální stimulaci konkrétního klienta, a proto má být poslouchána pouze touto konkrétní osobou.

Jak dlouho trvá trénink?

Poslech jedné tréninkové hudby (poslechového cyklu) trvá 6-12 týdnů a je zakončen kontrolním měřením u sluchového trenéra. Zde se porovnají výsledky a následuje příprava nové individualizované hudby. Trénink se skládá z 3-5 poslechových cyklů. Celková doba tréninku bývá obvykle 15 - 20 měsíců.

Kolik mě poslechový trénink bude stát?

Obvyklé náklady spojené s poslechovým tréninkem jsou zhruba 14 tisíc korun. Cena zahrnuje vstupní a kontrolní vyšetření, čtyři poslechové cykly a sluchátka. Tedy v průměru 1000 Kč měsíčně pří tréninku trvajícím 14 měsíců.

Jaká sluchátka použít pro poslech tréninkové hudby?

Je důležité, abyste pro poslech tréninkové hudby používali vhodná sluchátka. Sluchátka pro poslechový trénink musí hudbu přehrávat naturálně! To znamená, tak jak byla hudba pořízena, bez zvýraznění výšek, basů apod.. Takových sluchátek však na trhu není mnoho. Níže uvádíme seznam ověřených typů sluchátek pro poslechový trénink BENAUDIRA.

AKG 72  nebo AKG K72

Uzavřená sluchátka • Dobře blokují ruch okolí • Překrývají ušnice • Dobrý zvuk • Dobře padnou jak dětem, tak dospělým Orientační cena 1150 Kč

Sennheiser HD 206

Omezená dostupnost v ČR

Uzavřená sluchátka • Dobře blokují ruch okolí • Překrývají ušnice • Odolné • Příjemně sedí na uších Orientační cena 750 Kč

Koss Porta Pro - drátová varianta

Pozor, tato sluchátka kupujte jen u ověřených prodejců! Na trhu je hodně padělků, které nesplňuji potřebné parametry.

Otevřená sluchátka • Hůře blokují ruch okolí • Sedí na ušnici • Příjemně sedí na uších, jsou lehké, snesou je i lidé, kterým vadí tlak na uších Orientační cena 900 Kč

Sennheiser HD 202 nebo Sennheiser HD 202 II

Aktuálně nedostupná

Uzavřená sluchátka Dobře blokují ruch okolí • Překrývají ušnice • Dobrý zvuk • Lehké provedení Orientační cena 1 200 Kč

Návod na práci s mobilní aplikací Benaudira

Níže naleznete podrobné informace k instalaci a práci s mobilní aplikací Benaudira pro přehrávání tréninkové hudby.

BENAUDIRA vs. Neurovývojová terapie (INPP)

Ve své praxi sluchového trenéra BENAUDIRA se často potkávám s dětmi, které podstupují různé programy pro neuro-vývojový rozvoj. Při kombinaci těchto metod a BENAUDIRY jsem někdy pozoroval pomalejší účinky terapie nebo dokonce rodiče popisovali zhoršení stavu klienta, vyšší únavu apod.. Proto jsem se obrátil na zakladatele metody BENAUDIRA HOLGERA RADDATZE s dotazem na kombinaci těchto dvou terapií a možnost přetížení klientů.

Poznámka: V textu je zmiňována terapie INPP, která je známa v Německu a mnoha západních zemích. V ČR s touto metodou pracuje pouze omezený okruh terapeutů. Více známá je u nás tzv. Naurovývojová stimulace. Více o porovnání terapií naleznete dále.

Shrnutí k mé otázce

„V zásadě je velmi dobře možné kombinovat program BENAUDIRA s INPP. Mnoho našich kolegů to dělá a výsledky jsou velmi dobré. Popsané přetížení může dle mého názoru vzniknout ze dvou důvodů. V některých případech vykazují děti přetížení, pokud je přítomný Moro reflex. Tyto děti inklinují k tomu být rychleji unavitelné než jiné děti. Obecně se doporučuje začít nejprve s INPP programem a následně pokračovat s Benaudirou, ale ve většině případů to lze velice dobře udělat paralelně. Pokud přeci jenom dojde k přetížení, je důležité sluchový trénink přerušit, dokud se nezpracuje Moro reflex. Druhým důvodem je, že někdy použití více terapií současně může být pro děti stresující. Nejde o negativní interakce mezi terapiemi/tréninkem, ale o pozornost a čas, který je v životě dětí pro terapeutická opatření zapotřebí. Dětem, kterým kvůli škole, terapii a dalším úkolům zbývá málo času na volnou a dětskou hru, by terapie měla být, pokud možno nabízena jedna po druhé. Toto také není obecné doporučení, protože k terapeutickým opatřením je samozřejmě dobré využít i důležité vývojové fáze dětí. Musíte zvážit vztah mezi přínosem a případným přetížením. Při výběru si myslím, že má smysl nejprve začít s INPP a poté přidat trénink poslechu, jak INPP postupuje.“

O neuro-vývojových programech

INPP – INPP Ltd. Britská společnost věnující se vývoji postupů pro posuzování a nápravu neurovývojových problémů. Od svého založení v roce 1975 stojí INPP v popředí výzkumu a klinické praxe účinků abnormálních primitivních a posturálních reflexů na učení a emoční fungování a jako první „zmapoval“ vztah mezi individuálními reflexními abnormalitami a specifickým vzdělávacím systémem. a výsledky chování. V roce 1996 Sally Goddard Blythe upravila a rozšířila klinický program INPP pro použití ve školách ve formě „Vývojové testovací baterie a cvičebních programů pro použití ve školách s dětmi se speciálními potřebami“. Tento program byl za posledních 12 let vyučován tisícům učitelů ve Velké Británii, Německu, Nizozemsku, Maďarsku a Polsku a byl předmětem řady nezávislých studií. V České republice metodami INPP pracuje několik terapeutů jako např. Mgr. Božena Coufalová, Mgr. Tereza Přibylová, Mgr. Jana Štěpávová. Na práci INPP a Sally Goddard Blythe navázalo mnoho následovníků po celém světě nebo se jejich prací inspirovali. V České republice jsou populární programy Neurovývojové stimulace (NVS) nebo pohybové programy MUDr. Kleplové. Za zmínku potom určitě stojí i programy založené na Edu-(cation) kineziologii, které rovněž působí na rozvoj vzdělávacích schopností. Pokud se o problematice pohybového vývoje chcete dozvědět více, doporučuji vám vzdělávací kurz Mgr. Stanislavy Emmerlingové Následky odchylek v raném pohybovém vývoji pro učení a chování, který je dostupný on-line. Zde získáte mnoho informací a rad, jak pracovat s dětmi doma. Všechny výše uvedené programy a samozřejmě další, působí podobně jako INPP a je především na rodičích, který program si pro svoje dítě zvolí. Vždy však, ale mějte na paměti, že vaše dítě je citlivý organismus, který chceme rozvíjet ne přetížit.

Jak pracujeme v BENAUDIRA centru s Neurovývojovou terapií

V rámci vstupního rozhovoru s rodiči probíráme další terapie, které dítě podstupuje a schopnost dítěte vše úspěšně zvládnout. Provedeme základní screening primitivních/primárních reflexů a případně rodičům doporučíme neurovývojovou případně další terapii. Spolupracujeme s Mgr. Janou Štěpánovou, speciální pedagožkou, která kombinuje metody INPP, NVS, Edu-kineziologii a pohybové programy MUDr. Kleplové Ing. Libor Štěpán